Медичне страхування Страхування онлайн Страховий випадок
 

А

АВАРIЙНИЙ КОМIСАР (AVERAGE ADJUSTER) — фахiвець, який за дорученням страховика (iнодi iз залученням експерта-сюрвейєра) визначає причину, характер i розмiр збиткiв i видає аварiйний сертифiкат. На нього може покладатись участь у проведеннi превентивних заходiв, а також лiквiдацiї наслiдкiв страхового випадку. Iнодi страховик може доручати А К розгляд претензiй страхувальника.

АВАРIЙНИЙ СЕРТИФIКАТ (SURVEY-REPORT) — документ, що видається страхувальниковi аварiйним комiсаром, агентом або iншим уповноваженим представником страховика на пiдставi наслiдкiв огляду пошкодженого майна. В А.C. фiксуються можливi причини, характер i розмiр збитку, зумовленого страховим випадком. А.C. є для страхувальника пiдставою для висунення претензiї страховиковi. Проте А.C. не може розглядатись як безумовний доказ вiдповiдальностi страховика.

АГЕНТ СТРАХОВИЙ (AGENT) — фiзична або юридична особа, яка дiє вiд iменi страховика i в межах наданих ним повноважень.

АДЕНДУМ (ADDENDUM) — документ, є додатком до страхового договору. В А зазначаються змiни в умовах страхування.

АКВIЗИЦIЯ (ACQUESTION) — маркетингова дiяльнiсть спрямована на збiльшення кiлькостi укладених нових договорiв страхування. Вважається, що аквiзицiйна дiяльнiсть нормальна, коли кiлькiсть нових договорiв страхування перевищує число договорiв, за якими закiнчився термiн дiї.

АКТ ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (ACCIDENT REPORT FORM) — документ, що складається адмiнiстрацiєю i комiтетом професiйної спiлки пiдприємства чи установи, якщо з їхнiм працiвником стався нещасний випадок, пов'язаний з виконанням службових обов'язкiв. У випадках iз пасажиром вiдповiдний документ складається на транспортi. У разi, якщо потерпiлий застрахований вiд нещасних випадкiв, акт надсилається до страхової органiзацiї з метою оформлення страхових виплат.

АКТИВИ СТРАХОВИКА (INSURER'S ASSETS) — кошти страховика, що iнвестованi в цiннi папери, придбану нерухомiсть, iншi матерiальнi цiнностi, розмiщенi на рахунках у банках. Джерелами цих коштiв є статутний фонд, страховi резерви та iншi пасиви. Вiд величини й структури А. C. залежить платоспроможнiсть страховика.

АКТУАРIЙ (ACTUARY) — офiцiйно уповноважена особа, фахiвець, яка з допомогою методiв математичної статистики розраховує страховi тарифи. На А покладається вiдповiдальнiсть за те, щоб страховi фонди були достатнiми на той момент, коли компанiї доведеться виконувати свої зобов'язання за виданими полiсами.

АКТУАРНI РОЗРАХУНКИ (ACTUARIAL CALCULATIONS) — система математичних i статистичних методiв розрахунку страхових тарифiв. Методологiя А.Р. грунтується на застосуваннi теорiї ймовiрностей, демографiчної статистики та довгострокових фiнансових обчислень iнвестицiйного доходу страховика. А Р дають змогу визначити частку кожного страхувальника у створеннi страхового фонду.

АКЦЕПТ (ACCEPTANCE) — згода однiєї сторони страхових вiдносин (страхувальника або страховика) з пропозицiями iншої сторони про укладення договору страхування або перестрахування на умовах, що вiдповiдають цим пропозицiям.

АНДЕРРАЙТЕР (UNDERWRITER) — у страхуваннi — висококвалiфiкована i вiдповiдальна особа страховика, уповноважена виконати необхiднi процедури по розгляду пропозицiй i прийняттю ризикiв на страхування (перестрахування); А. оформляє страховi полiси, оцiнює ризик, визначає ставки премiй та iншi умови страхування.

АСИСТАНС (ASSISTANCE) — перелiк послуг (у рамках договору страхування), якi надаються в потрiбний момент через медичне, технiчне i фiнансове сприяння. Широко використовується в зарубiжних країнах для забезпечення безпеки подорожуючих пiд час поїздок за кордон (у разi хвороби, нещасного випадку).

АСОРТИМЕНТ СТРАХОВОГО РИНКУ (INSURANCE MARKET ASSORTIMENT) — набiр видiв страхових послуг, що пропонуються страхувальникам у данiй країнi, регiонi.

написать нам